ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEALERS VAN HET MANHEIM EXPRESS PLATFORM

Deze Algemene Voorwaarden (hierna: ManEx AV) regelen het gebruik van de veilingwebsite voor gebruikte auto’s Manheim Express en zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de gebruiker (hierna de Dealer) en Cox Automotive Remarketing GmbH, Bubenheimer Bann 11, 56070 Koblenz, Duitsland (ManEx). Het aanbod van ManEx is gericht op commerciële dealers van tweedehands auto’s die in een lidstaat van de Europese Unie gevestigd zijn (Dealers).

1) TOEPASSINGSGEBIED/CONTRACTUELE RELATIES

a) Deze AV moeten worden aanvaard tijdens de eerste registratie en zijn van toepassing op de wettelijke relatie tussen de Dealer en ManEx, en regelen (samen met ondergeschikte regelgeving inzake gegevensbescherming) de contractuele relatie evenals het gebruik van het platform.

ManEx kan te allen tijde een wijziging van deze AV of het Prijsblad aan de Dealer voorstellen. De wijziging zal niet later dan 1 maand voor de voorgestelde ingangsdatum schriftelijk aan de Dealer worden voorgesteld. Instemming wordt geacht te zijn gegeven als de Dealer zijn afwijzing niet schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) aan ManEx kenbaar maakt vóór de voorgestelde ingangsdatum van de wijzigingen. Als de Dealer niet instemt met de wijzigingen, heeft elke partij het recht om het contract zonder opzegtermijn te beëindigen tot de voorgestelde ingangsdatum van de wijzigingen. In de kennisgeving waarin de wijzigingen worden voorgesteld, zal ook het recht van verwerping en de termijn daarvoor worden uiteengezet, evenals de opzeggingsmogelijkheid. Er zal verder in worden uiteengezet dat de wijzigingen in de AV van kracht zullen worden als gevolg van het feit dat de Dealer niet reageert.

Als de Dealer de wijzigingen afwijst, zal ManEx in het algemeen de overeenkomst met de Dealer beëindigen.

b) Met zijn platform biedt ManEx een marktplaats voor aanbiedingen van Dealers om gebruikte auto’s te verkopen en treedt ManEx op als tussenpersoon voor andere aanverwante diensten. ManEx biedt zelf geen tweedehands auto’s aan en verleent slechts een paar van de diensten zelf. ManEx zal geen contractpartij worden met betrekking tot tweedehands auto’s. Met betrekking tot diensten wordt ManEx alleen contractpartij wanneer ManEx of geen andere dienstverlener wordt genoemd totdat het dienstencontract is gesloten. Indien ManEx een dienstverlenende partner wordt, zullen de bijzondere voorwaarden die eventueel voor de desbetreffende dienst zijn gepubliceerd en, daaraan ondergeschikt, de AV voor de diensten, van toepassing zijn.

2) HET SLUITEN VAN HET CONTRACT VOOR HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM

a) Alleen Dealers die een raamcontract hebben gesloten voor het gebruik van het platform (Licentieovereenkomst) onder toepassing van deze AV, mogen het platform gebruiken. Door het indienen van het registratieformulier doet de Dealer een aanbod tot het sluiten van deze Licentieovereenkomst (registratie). Het staat ManEx vrij om dit aanbod zonder opgaaf van redenen te aanvaarden of af te wijzen met inachtneming van de wettelijke vereisten.

b) Alleen commerciële autodealers die de wettelijke leeftijd hebben bereikt, onbeperkte handelingsbevoegdheid hebben en woonachtig zijn in een lidstaat van de Europese Unie mogen zich registreren en alleen als zij optreden als een ‘ondernemer’ in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). De dealer moet bewijzen dat hij een ondernemer is en uitdrukkelijk verklaren en bewijzen dat hij een autodealer is. Om deze bewijzen te leveren, moet de Dealer bij zijn registratie met name het volgende indienen:

o een kopie van zijn bedrijfsregistratie, bedrijfsvergunningen of soortgelijke autorisaties zoals gevraagd door ManEx in de loop van de registratie,

o voor zakenlieden en bedrijven die zijn ingeschreven in het handelsregister of een soortgelijk centraal register, een uittreksel uit het desbetreffende register,

o een kopie van de identiteitskaart van de bedrijfseigenaar of, voor rechtspersonen, het aantal bestuurders, leden van de raad van bestuur of andere gevolmachtigden die de rechtspersoon moeten vertegenwoordigen,

o bij registratie namens een rechtspersoon, het bewijs van de vertegenwoordigingsbevoegdheid met vermelding van de naam van de vertegenwoordiger.

ManEx heeft het recht om gewaarmerkte vertalingen van vereiste documenten in vreemde talen op te vragen bij de Dealer. De kosten hiervoor dienen door de Dealer te worden gedragen.

Servicenummers en postbussen worden niet geaccepteerd als telefoonnummer/adres. Een geldig BTW-identificatienummer (BTW ID Nr.) is vereist voor registratie.

c) De gegevens die nodig zijn voor registratie moeten volledig en correct worden verstrekt en moeten, als er wijzigingen van welke aard dan ook zijn, onmiddellijk worden bijgewerkt totdat ze door ManEx zijn geaccepteerd, evenals tijdens de looptijd van het contract. Updates worden gedaan in het Dealer account. De Dealer zal ManEx volledig vrijwaren tegen eventuele schade en claims als gevolg van een schending van deze verplichtingen. Als de tijdens het registratieproces gevraagde gegevens niet volledig of juist zijn, behoudt ManEx zich het recht voor om de ontbrekende gegevens nogmaals bij de Dealer op te vragen of om de Dealer zonder opgaaf van redenen te weigeren. Indien op enig moment na registratie blijkt dat de Dealer niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn verplichting om de gegevens bij te werken, behoudt ManEx zich het recht voor om te handelen in overeenstemming met de in nr. 3 i) genoemde punten.

d) ManEx zal de inkomende registratie van de Dealer beoordelen op basis van de verstrekte informatie en documenten en andere beschikbare informatie (indien van toepassing). ManEx kan de verificatie van de registratie geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan derden. Indien een registratievergoeding is overeengekomen, zal ManEx niet beginnen met het beoordelen van de registratie voordat de registratievergoeding is betaald.

Na het beoordelen van de registratie zal ManEx de Dealer een bevestiging van registratie sturen of de aanvraag van de Dealer om een Licentieovereenkomst te sluiten afwijzen. De Licentieovereenkomst wordt gesloten na ontvangst van de registratiebevestiging door de Dealer. Op hetzelfde moment ontvangt de Dealer de toegangsinformatie voor zijn account op het Manheim Express platform.

ManEx behoudt zich het recht voor om de Dealer voorlopige toegang te verlenen tot het Manheim Express platform op basis van een loutere plausibiliteitscontrole van de registratie. De voorlopige toegang is beperkt tot een read-only autorisatie en vormt geen Licentieovereenkomst. In het bijzonder heeft de Dealer niet het recht om veilingen te starten of eraan deel te nemen op basis van de voorlopige toegang. ManEx heeft het recht om te allen tijde verdere beperkingen op te leggen aan de voorlopige toegang. In alle andere opzichten zijn deze AV van overeenkomstige toepassing op de voorlopige toegang. Na beoordeling van de registratie zal ManEx de Dealer een bevestiging van registratie sturen of de aanvraag van de Dealer om een Licentieovereenkomst te sluiten afwijzen. In het geval van bevestiging van registratie is de bovenstaande paragraaf van toepassing. In het geval van afwijzing van de aanvraag, eindigt de voorlopige toegang van de Dealer.

De registratie van de Dealer houdt geen uitspraak in over de vraag of daadwerkelijk aan de registratievereisten is voldaan en of daaraan ook tijdens de looptijd van de overeenkomst zal worden voldaan. ManEx kan, maar hoeft dit niet te doen, verificatie uitvoeren en kan in gerechtvaardigde gevallen de Dealer schorsen totdat de Dealer het probleem heeft opgelost.

3) RELATIE MET DE GEBRUIKER TIJDENS DE LOOPTIJD VAN HET CONTRACT

a) Wachtwoorden die toegang geven tot een Dealeraccount moeten geheim worden gehouden en zorgvuldig worden beveiligd. De Dealer is verplicht om ManEx onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer er aanwijzingen zijn dat een account door derden gecompromitteerd zou kunnen zijn. De Dealer zal dan onmiddellijk zijn wachtwoord wijzigen. De Dealer is verantwoordelijk voor alle handelingen onder zijn Dealeraccount die plaatsvinden met gebruik van zijn accountgegevens.

b) Het Dealeraccount is niet overdraagbaar. De Dealer mag zijn rechten niet overdragen aan derden of zijn verplichtingen overdragen aan derden (in kwijting van zijn verplichtingen).

c) Het gebruik van het platform is afhankelijk van voldoende capaciteiten en beperkt zich tot de reikwijdte van de huidige stand van de techniek. Bij gebruik van het platform via apps voor iOS/iPadOS of Android is de beschikbaarstelling van de apps alsmede de updates daarvan afhankelijk van de beschikbaarstelling door de app store provider (Apple of Google) en technisch onder voorbehoud van de omstandigheid dat alleen de huidige en de direct daaraan voorafgaande generatie besturingssystemen worden ondersteund (bijv. wanneer iOS 13 wordt uitgebracht, dan iOS 12.x en 13.x, maar niet meer iOS 11.x), voor zover dit nog is toegestaan door de app store providers.

ManEx heeft alleen recht op volledige functionaliteit wanneer browsers worden gebruikt die in Duitsland een marktaandeel van ten minste 20% hebben op basis van de huidige stand van de browsertechnologie onder het Windows-besturingssysteem en op zijn vroegst 4 weken na de release van een nieuwe browserversie. In het bijzonder kan de functionaliteitsomvang van apps worden beperkt. Elke individuele gebruikshandeling moet door natuurlijke personen persoonlijk worden verricht, voor zover ManEx niet uitdrukkelijk in een toepassingsprogramma-interface (API) of een automatische functie voorziet. Elke vorm van automatisch gebruik via screenreaderprogramma’s is in het bijzonder verboden.

ManEx kan diensten tijdelijk beperken en met name aanbiedingen beëindigen voor zover dit noodzakelijk is in verband met overmacht, capaciteitsbeperkingen, serverbeveiliging of om noodzakelijke technische maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Overmacht is een van buitenaf door elementaire natuurkrachten of handelingen van derden veroorzaakte gebeurtenis die door menselijk inzicht en ervaring niet te voorzien was, die met economisch redelijke middelen niet kan worden voorkomen of onschadelijk gemaakt, ook niet met uiterste zorgvuldigheid, en die ook vanwege de frequentie niet te verwachten is.

In dit geval, niettegenstaande de aansprakelijkheidsbeperkingen krachtens nr. 6, houdt ManEx rekening met de gerechtvaardigde belangen van de Dealers. Indien aanbiedingen eindigen tijdens de desbetreffende onderhoudswerkzaamheden of tijdens storingen, worden deze beëindigd zonder dat dit tot enige verkoop- of aankoopverplichtingen voor Dealers leidt. De verkopende Dealer zal de mogelijkheid hebben om de aanbieding opnieuw te lanceren. Credits zullen niet worden uitgegeven.

ManEx behoudt zich het recht voor om de inhoud of de technische specificaties van elk aspect van de website te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen voor (in het bijzonder, maar niet beperkt tot) de volgende doeleinden:

o software upgrades,
o website content upgrades,
o eliminatie van kwaadaardige inhoud of software
o aanpassingen tegen aanvallen door derden
o verbetering van de technische specificaties van de website, of
o redelijke wijzigingen aan de website.

d) De aanbiedende Dealer moet er op eigen verantwoordelijkheid voor zorgen dat zijn inhoud of zijn handelingen op het platform wettig zijn, dat ze geen inbreuk maken op de rechten van derden, en dat ze voldoen aan de toepasselijke mededingingswetten, informatievereisten en verplichte openbaarmakingsvereisten en alle andere regelgeving.

De Dealer kan voor zijn aanbod gebruik maken van inhoud die beschermd is door handelsmerk- of auteursrecht, met name logo’s, teksten of foto’s, wanneer hij in het bezit is van de vereiste gebruiksrechten. Alle rechten zijn vereist voor ManEx om de inhoud te kunnen presenteren op het Manheim Express platform, in het bijzonder reproductierechten, distributierechten, bewerkingsrechten, evenals de rechten om de inhoud toegankelijk te maken voor het publiek, met inbegrip van de rechten om overeenkomstige sublicenties te verlenen aan ManEx. Wanneer de Dealer geen identificatie van de auteur in de inhoud zelf opneemt, moet hij ervoor zorgen dat de auteur afstand heeft gedaan van een dergelijk originatiecredit. Door de inhoud over te brengen naar het Manheim Express platform, garandeert de Dealer dat hij in het bezit is van een dergelijke afstandsverklaring en van de bijbehorende rechten, terwijl hij de nodige rechten verleent aan ManEx. ManEx aanvaardt dit door het succesbericht te geven wanneer de download is voltooid.

e) De Dealer verklaart dat de beschrijving van de vermelde goederen deze goederen nauwkeurig en volledig beschrijft. Daarnaast zal de Dealer ManEx vrijwaren van alle claims, verliezen en schade met betrekking tot de beschrijving van de goederen.

Het is de Dealer verboden om eventuele zoekfuncties op het platform te manipuleren, bijvoorbeeld door handelsmerknamen of andere zoektermen op onjuiste wijze in te voegen in itemnamen, aanbiedingen of beschrijvingen.

f) De verkopende Dealer kan de beschrijving van het voertuig alleen wijzigen zolang het voertuig niet in de live veiling wordt aangeboden.

g) Tenzij anders aangegeven door de Dealer, zijn de prijzen van het voertuig alleen geldig voor het voertuig samen met de beschreven accessoires, d.w.z. zonder extra prijscomponenten. Afleveringskosten zijn niet inbegrepen.

h) De Dealer is verantwoordelijk voor het onmiddellijk archiveren van de informatie die op het platform te bekijken en op te slaan is en die hij voor eigen doeleinden nodig heeft, bijvoorbeeld voor het bewaren van bewijsmateriaal, op een opslagmedium dat onafhankelijk is van ManEx.

i) ManEx kan, zodra er aanwijzingen zijn voor een schending van wettelijke voorschriften, rechten van derden, deze AV, of primaire of aanvullende verplichtingen die voortvloeien uit de relatie met de Licentieovereenkomst, de volgende maatregelen nemen (bij wijze van voorbeeld, niet uitputtend), met name om Dealers te beschermen tegen frauduleuze activiteiten:

o inhoud verwijderen
o Dealers waarschuwen
o de publicatie van de inhoud uitstellen of opschorten
o het gebruik beperken
o voorlopige of tijdelijke opschorting
o definitieve opschorting
o beëindiging met of zonder opzegtermijn
In het bijzonder kunnen tijdelijke schorsingen al worden uitgevaardigd voor elke eerste overtreding van de bepalingen in de nrs. 4) d) tot 4) f). De definitieve schorsing kan doorgaan in geval van herhaling als de Dealer ManEx niet op een andere manier een overtuigende uitleg geeft over hoe hij zal zorgen voor de naleving van deze belangrijkste verkoopprincipes van het Manheim Express-platform. Daarnaast zal de overeenkomstige schorsing met name plaatsvinden wanneer de Dealer onjuiste contactgegevens heeft verstrekt, zijn Dealeraccount heeft overgedragen of derden toegang heeft verschaft tot zijn Dealeraccount, aanzienlijke schade heeft toegebracht aan andere Dealers of consumenten, of herhaaldelijk nalaat betalingen te verrichten voor geveilde/aangekochte voertuigen.

Niettegenstaande de voorgaande bepaling en de mogelijkheid om schadevergoeding te eisen, is de Dealer verplicht om ManEx een contractuele boete van 120 euro te betalen voor elk geval van verwijtbare schending van een van de bepalingen van nrs. 4) d) tot 4) f).

4) ONMIDDELLIJKE AANKOOP, BIEDPROCEDURE, INHOUD VAN VERKOOPCONTRACTEN, BETALING EN LEVERING

a) ManEx zal op het veilingplatform een elektronische biedagent ter beschikking stellen. Deze biedagent werkt als een geautomatiseerde functie zodat de in kopen geïnteresseerde Dealer in staat is de maximumprijs in te voeren die hij wenst te bieden. Nadat de Dealer het maximumbod heeft ingevoerd, biedt de biedagent eerst alleen de door de verkopende Dealer vastgestelde minimumprijs of de prijs die nodig is om de hoogste bieder tot dan toe te overbieden, in het kleinst mogelijke interval, waarbij ook rekening wordt gehouden met de vraag of de hoogste bieder tot dan toe via de biedagent ook een hogere prijs heeft ingevoerd dan de prijs die tot dan toe op de biedpagina werd getoond. De biedagent houdt vervolgens de veiling in de gaten en blijft namens de Dealer bieden. Wanneer een andere Dealer een hoger bod uitbrengt, gaat de biedagent automatisch door met bieden in de kleinst mogelijke intervallen. In geen geval zal de biedagent meer bieden dan het door de Dealer vastgestelde maximumbod.

Het is Dealers verboden om de prijzen van een voertuig of de biedingen te manipuleren door gebruik te maken van meerdere accounts of in samenwerking met andere Dealers.

b) De bereidheid om een voertuig voor de directe koopprijs te kopen of een gegeven bod op een voertuig kan niet eenmaal gegeven worden ingetrokken, tenzij een dergelijke intrekkingsmogelijkheid wettelijk moet worden toegestaan. ManEx controleert geen aanbiedingen, afbeeldingen, teksten, contractuele clausules of soortgelijke elementen op hun overeenstemming met de werkelijkheid of op hun rechtsgeldigheid. Dit geldt ook voor de door ManEx opgegeven voertuiggegevens die bestaan uit zuivere database-informatie, die ManEx in de regel betrekt van Deutsche Automobil Treuhand GmbH (Hellmuth-Hirth-Str.1, 73760 Ostfildern, Duitsland, ingeschreven bij de Arrondissementsrechtbank te Stuttgart onder HRB 214549) en andere vergelijkbare informatieportalen en deze ongewijzigd en zonder verificatie of vergelijking met de werkelijkheid presenteert.

c) Opdat een bod een veiling zou winnen, moet het op het einde van de veiling het hoogste van de veiling zijn en voldoen aan alle veilingvoorwaarden, inclusief die in de beschrijving van het voertuig. De prestatieverplichtingen van ManEx met betrekking tot de verkoop van een voertuig eindigen op het moment dat ManEx de e-mail met het resultaat van het bod verstuurt.

ManEx zal geen partij zijn bij de verkoopovereenkomst en zal met name geen verplichting op zich nemen om naleving van de bepalingen in d) tot en met g) te bewerkstelligen of om tussen de Dealers te bemiddelen bij geschillen.

d) De verkopende Dealer is verplicht om een koopovereenkomst voor de aankoop van het voertuig aan te bieden in overeenstemming met de voorwaarden van de veiling, aangevuld met de volgende transactievoorwaarden, aan degene die bereid is om de onmiddellijke koopprijs te betalen of aan de hoogste bieder van een veiling die onmiddellijk en binnen maximaal 24 uur de minimumprijs heeft bereikt (deze periode wordt opgeschort op zon- en feestdagen ter plaatse van de verkopende Dealer). De aankopende Dealer is verplicht dit aanbod te aanvaarden en kan zijn aanspraken alleen met toestemming van de verkoper aan derden overdragen. De bovenstaande plichten en de daaruit voortvloeiende volgende plichten zijn niet van toepassing wanneer bij wet tegengestelde rechten worden opgelegd.

De verkoper bevestigt de verkoop aan de koper per e-mail of telefoon en verstrekt de koper nadere specificaties en planningsvoorstellen voor de afhaling van het voertuig samen met de overeenkomstige betalingswijzen. Bovendien zal ManEx zowel aan de verkoper als aan de koper die de veiling heeft gewonnen, informatie sturen.
Op verzoek van de respectievelijke wederpartij is elke partij verplicht hierover een schriftelijke koopovereenkomst te ondertekenen conform deze voorwaarden. De koopovereenkomst dient te worden verstrekt door de partij die om de schriftelijke koopovereenkomst verzoekt.

De verkoper kan de juridische details, zoals garanties, afwikkeling, betaling, transport en eventuele schadeclaims, bijvoorbeeld wegens niet-afname binnen 72 uur, in zijn eigen voorwaarden vastleggen indien deze voorwaarden deel uitmaakten van de aanbiedingsbeschrijving of indien de aanbiedingsbeschrijving een verwijzing naar deze voorwaarden bevatte alsmede de mogelijkheid om hiervan kennis te nemen. De voorwaarden mogen niet in strijd zijn met het hierna onder f) en g) bepaalde.

e) De koper is verplicht de koopprijs aan de verkoper te betalen binnen 72 uur nadat de overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig het bepaalde onder d). De verkoper zal aan de koper een correcte factuur uitreiken.
Indien de koopprijs niet binnen 72 uur is ontvangen, heeft de verkoper het recht zich uit de koopovereenkomst terug te trekken, het bod als nietig te beschouwen en het voertuig op andere wijze op de markt te brengen.

Indien de verkoper in plaats van nakoming schadevergoeding eist en het gekochte nog niet geleverd is of indien de verkoper het gekochte terugneemt, heeft hij recht op een forfaitaire schadevergoeding van 8 % van de koopprijs als schadevergoeding. De koper behoudt zich het recht voor, een lagere schade dan de voornoemde forfaitaire schadevergoeding te bewijzen. Indien de verkoper een omvangrijkere schade bewijst, heeft hij het recht ook deze te vorderen.

f) De koper heeft steeds het recht te kiezen voor de door ManEx bemiddelde transportoplossing. De koper en de verkoper worden hiervan ook na afloop van de veiling per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht. Voertuigen die niet rijklaar zijn, moeten door de verkoper dienovereenkomstig worden aangeduid in de beschrijving op het veilingplatform. Bovendien moet het afhaaladres correct worden opgegeven vanaf het begin van de veiling tot het einde ervan. Indien het voertuig niet wordt afgeleverd met behulp van een aan ManEx gelieerde transportpartner, kan de koper het voertuig bij de verkoper afhalen zodra de koopprijs is betaald.

Indien is overeengekomen dat de koper het voertuig zal afhalen, is de koper verplicht dit te doen uiterlijk 5 dagen (met uitzondering van zon- en feestdagen ter plaatse van de verkoper) nadat de volledige koopprijs is betaald en door de verkoper is ontvangen. Indien het voertuig niet tijdig wordt afgehaald, mag de verkoper de koper EUR 15,00 per dag aanrekenen, tenzij de koper bewijst dat hem geen schuld treft of dat de verkoper lagere kosten heeft gemaakt. De verkoper is verplicht het voertuig klaar te houden voor afhaling en transport zoals overeengekomen met de koper.
g) Indien niemand de veiling heeft gewonnen, kan het ManEx Trade Desk team contact opnemen met de hoogste bieder en de andere bieders die in de biedfase de minimumprijs niet hebben bereikt, alsmede met de verkoper om te onderhandelen over de biedingen op het voertuig. Indien dit leidt tot de bereidheid om een koopovereenkomst te sluiten, zijn de bovenstaande bepalingen onder d) tot en met g) van overeenkomstige toepassing.

5) VERGOEDING

a) Verschillende betaalmethodes zijn beschikbaar voor de Dealer na registratie op de Dealer site. Onder andere kan de Dealer gebruik maken van de diensten van Ingenico e-Commerce Solutions SPRL/BVBA, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, België (hierna te noemen Ingenico) als betaalmethode, mits Ingenico dit toestaat en de Dealer gebruik maakt van een van de door Ingenico aangeboden betaalmethoden.

b) Voor specifieke Dealers of groepen Dealers kan ManEx bepaalde specifieke wijzen van betaling uitsluiten of voorschrijven. ManEx behoudt zich het recht voor om specifieke Dealers of groepen Dealers registratiekosten in rekening te brengen. Het registratietarief dekt de inspanning van ManEx om de registratiedocumenten te beoordelen. Het registratietarief wordt niet gerestitueerd. Dit geldt ook wanneer de registratie door ManEx wordt afgewezen of de Dealer deze intrekt.

c) De Dealer zal ManEx een lidmaatschapsvergoeding betalen. In het geval van Ingenico online betaalmethoden of een SEPA incasso-opdracht, zal deze vergoeding onmiddellijk en automatisch worden verwerkt door Ingenico en/of ManEx en zal de betalingstransactie automatisch in gang worden gezet.

d) Indien een onmiddellijke koop wordt uitgevoerd of indien de koper de veiling met succes heeft gewonnen of na de succesvolle bemiddeling van het ManEx Trade Desk team, betalen de verkoper en koper aan ManEx elk een kopers- en verkopersvergoeding per bemiddeld voertuig. Deze vergoedingen zijn onmiddellijk opeisbaar bij verkoop/aankoop van het voertuig. In geval van Ingenico online betaalmethoden of een SEPA incasso-opdracht, wordt deze vergoeding onmiddellijk en automatisch door Ingenico en/of ManEx verwerkt en wordt de betalingstransactie automatisch in gang gezet.

e) De bovenstaande vergoedingen worden berekend zoals uiteengezet in de Prijsfiche, waarvan de huidige versie integraal deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden en beschikbaar is op https://www.manheim-express.eu/be/prijzen/. Voor andere diensten die door ManEx worden geleverd, zal de Dealer de prijs betalen die is vermeld wanneer hij van de diensten gebruik maakt.

f) Alle prijzen zijn onderworpen aan de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde die van toepassing is op het moment dat de dienst wordt verleend.

6) AANSPRAKELIJKHEID

a) ManEx is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid door ManEx, zijn wettelijke vertegenwoordigers, functionarissen en andere agenten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Hetzelfde geldt voor de aanvaarding van garanties en elke andere risicoaansprakelijkheid, evenals vorderingen op grond van de Productaansprakelijkheidswet of elk verwijtbaar letsel aan leven, ledematen of gezondheid. ManEx is aansprakelijk ten gronde voor elke eenvoudige nalatige schending van materiële contractuele verplichtingen veroorzaakt door ManEx, zijn vertegenwoordigers, functionarissen en eenvoudige agenten, d.w.z. verplichtingen op de nakoming waarvan de Dealer regelmatig vertrouwt en regelmatig zou moeten kunnen vertrouwen voor de goede uitvoering van het contract en waarvan de nakoming onontbeerlijk is voor het bereiken van het contractuele doel. In dit geval is het bedrag echter beperkt tot de typisch ontstane en voorzienbare schade.

Iedere verdere aansprakelijkheid van ManEx is uitgesloten. Voor zover de aansprakelijkheid van ManEx is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook ten gunste van de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordigers, functionarissen en eenvoudige agenten.
De Dealer zal ManEx vrijwaren tegen alle vorderingen die andere Dealers of andere derden tegen ManEx instellen op basis van een schending van hun rechten door aanbiedingen die zijn gedaan of andere inhoud die door de Dealer is verstrekt of enig ander gebruik van het Manheim Express-platform door de Dealer. Dit omvat alle nodige kosten voor juridische verdediging samen met alle gerechts- en advocatenkosten volgens de wettelijke tarieven. Dit is niet van toepassing op schendingen van de wet waar de Dealer niet verantwoordelijk voor is. In het geval van een vordering van een derde partij, is de Dealer verplicht om ManEx onmiddellijk te voorzien van de volledige en waarheidsgetrouwe informatie die nodig is voor de beoordeling van en de verdediging tegen de vorderingen.

b) De Dealer erkent dat noch ManEx noch zijn werknemers of vertegenwoordigers enige vertegenwoordiging of garantie hebben gedaan met betrekking tot de voertuigen, tenzij deze voorafgaand aan de actie schriftelijk zijn bevestigd door de bestuurders van ManEx.

7) INTELLECTUELE EIGENDOM

De website of delen van de website, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de tekst, inhoud, software, grafische voorstellingen, foto’s, illustraties, artistieke ontwerpen, namen, logo’s, handelsmerken en ander materiaal en inhoud kunnen beschermd zijn door auteursrechtwetgeving, aanvullende auteursrechtwetgeving, handelsmerkwetgeving en/of andere soortgelijke industriële eigendomsrechten ten voordele van ManEx.
De Dealer zal geen rechten of licenties op intellectuele eigendomsrechten krijgen tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor het beoogde gebruik van het platform. Het is niet toegestaan om delen van de website of de inhoud daarvan te kopiëren, te reproduceren, te decompileren, te downloaden, te wijzigen, openbaar te maken, te dupliceren of te analyseren of te gebruiken op een wijze die in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten.

8) KENNISGEVINGEN

Alle kennisgevingen moeten per e-mail worden verzonden naar het e-mailadres dat is vermeld in de opdruk van het Manheim Express-platform of een e-mailadres dat door ManEx aan de Dealer is verstrekt. Als een e-mail niet wordt afgeleverd of als er een andere gerechtvaardigde behoefte is aan schriftelijke communicatie, kunnen kennisgevingen ook schriftelijk worden verzonden naar het opgegeven of laatst bekende postadres.

9) BEËINDIGING

a) Zowel de Dealer als ManEx kunnen het contract opzeggen binnen 14 dagen tot het einde van de maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Het recht om een account op te schorten blijft hierdoor onaangetast. Een Dealer die door ManEx is opgezegd of geschorst, mag zich niet opnieuw registreren of andere gebruikersaccounts gebruiken.

b) De Dealer moet alle vereiste gegevens en inhoud die beschikbaar zijn in zijn klantenaccount downloaden voordat het contract afloopt. ManEx heeft het recht om alle gegevens van de Dealer te verwijderen onmiddellijk nadat de beëindiging (einde van het contract) van kracht wordt, tenzij er wettelijke bewaarplichten zijn.

10) KEUZE VAN RECHT EN PLAATS VAN JURISDICTIE

a) Op de Licentieovereenkomst, inclusief deze ManEx AV, is Duits recht van toepassing, met uitsluiting van eventuele conflicten met wettelijke bepalingen en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

b) De overeengekomen plaats van jurisdictie is Koblenz, Duitsland.

11) SCHEIDBAARHEIDCLAUSULE

Indien afzonderlijke onderdelen van de AV ManEx in strijd zijn met wettelijke bepalingen of om andere redenen onwerkzaam zijn, wordt de koper niet ontheven van de verplichting om de gekochte goederen te accepteren en de overige overeenkomsten na te komen. Indien een van de bepalingen ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

In geval van een onwerkzame bepaling zijn de partijen verplicht te onderhandelen over een werkzame en redelijke vervangende bepaling die het economische doel dat met de onwerkzame bepaling werd nagestreefd, zo dicht mogelijk benadert. Het bovenstaande geldt ook voor eventuele leemten.

12) INTERPRETATIE

Deze AV ManEx zijn opgesteld in de Duitse taal. Elke vertaling dient enkel ter referentie. In geval van tegenstrijdigheid prevaleert de Duitse taalversie.

Gedateerd: July 2022

Customer service

+49 261 98 36 90 – 0
Please write to us

E-mail

Our location
Manheim Express // Cox Automotive Remarketing GmbH
Bubenheimer Bann 11
56070 Koblenz 

Opening hours:

Mon – Fri: 8:30 a.m. – 5:30 p.m.
Sat + Sun: closed

Klantenservice

+49 261 98 36 90 – 0
Schrijf ons

E-mail

Onze locatie
Manheim Express // Cox Automotive Remarketing GmbH
Bubenheimer Bann 11
56070 Koblenz

Openingstijden:
Mo – Fr: 8:30 – 17:30

Za + Zo: gesloten