GEGEVENSBESCHERMING

GEGEVENSBESCHERMING

voor het Manheim Express platform

Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en u informeren over uw rechten. Wij zijn ons bewust van het belang van de verwerking van persoonsgegevens voor u als betrokken gebruiker en nemen dienovereenkomstig alle relevante wettelijke vereisten in acht. De bescherming van uw privacy is voor ons van het grootste belang. De verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de nationale voorschriften inzake gegevensbescherming.

VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

Cox Automotive Remarketing GmbH
Bubenheimer Bann 11
56070 Koblenz
Telefoon: 0261 9836900
Handelsregisternummer: HRB 23172
Handelsregister en rechtbank van koophandel: Arrondissementsrechtbank Koblenz
Omzetbelastingidentificatienummer (volgens §27a wet omzetbelasting): DE 22/651/04672
Gemachtigde vertegenwoordigers: Martin Forbes, Ryan Carson, Sebastian Fuchs
E-mail: info@manheim-express.de
Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: dataprotection@coxauto.co.uk .

DEFINITIES

Deze gegevensbeschermingsverklaring gebruikt de terminologie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

“Persoonlijke gegevens” is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”); Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

“Verwerken” is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, de openbaarmaking door verzending, distributie of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

“Beperking van verwerking” is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

“Profileren” is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die erin bestaat deze persoonlijke gegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, Om de interesses te analyseren of te voorspellen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van deze natuurlijke persoon.

“Pseudonimisering” is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet meer kunnen worden toegewezen aan een bepaalde betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens zijn geen geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

“Bestandssysteem” is elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die toegankelijk is volgens bepaalde criteria, ongeacht of deze verzameling centraal, decentraal of volgens functionele of geografische criteria wordt beheerd;

“Verantwoordelijk persoon” is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens; Indien het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald in overeenstemming met het Unierecht of het recht van de lidstaten.

“Verwerker” is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

“Ontvanger” is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoek volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, worden niet als ontvangers beschouwd; De verwerking van deze gegevens door de genoemde autoriteiten wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking.

“Derde” een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan is, naast de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn de persoonsgegevens te verwerken.

“Toestemming” is de vrijwillige intentieverklaring die geïnformeerd en ondubbelzinnig aan de betrokkene wordt gegeven in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens.

VERWERKINGSACTIVITEITEN

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens over u:

 • Contact-, adres- en verkoopinformatie, op voorwaarde dat u ons uw contactgegevens hebt verstrekt of zich op onze site hebt geregistreerd,
 • Online identifiers (bijv. uw IP-adres, browsertype en browserversie, het gebruikte besturingssysteem, de verwijzende URL, het IP-adres, de bestandsnaam, de toegangsstatus, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de datum en tijd van het serververzoek) ,
 • De chassisnummers van de ingeruilde voertuigen, indien u ingelogd bent.
 • Identificatiecodes voor sociale media.
 • We verzamelen kopieën van ID-kaarten en andere identificatiedocumenten als onderdeel van onze beoordelingen wanneer u zich registreert.

GEGEVENSVERWERKINGSDOELEINDEN

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het gewenste contact,
 • voor informatie over ons aanbod
 • voor contractverwerking, in het bijzonder. voor de levering en verwerking van het Manheim Express-platform.
 • voor reclamedoeleinden,
 • het versturen van de e-mailnieuwsbrief, mits u zich hiervoor heeft aangemeld,
 • voor kwaliteitsborging en
 • voor onze statistieken.

RECHTSGROND VOOR GEGEVENSVERWERKING

De verwerking van uw gegevens vindt plaats op de volgende rechtsgronden:

 • Uw toestemming volgens art. 6 Par. 1 verlicht. a) AVG,
 • om een overeenkomst met u uit te voeren in overeenstemming met art. 6 Par. 1 verlicht. b) AVG,
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen volgens art. 6 Par. 1 verlicht. c) AVG of
 • van een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 Par. 1 verlicht. f) AVG.

Tenzij we uw persoonsgegevens verwerken legitieme belangen met de betekenis van. Kunst. 6 par. 1 verlicht. f) AVG gebaseerd, zijn dergelijke

 • de verbetering van ons aanbod,
 • bescherming tegen misbruik en
 • het bijhouden van onze statistieken.

DATA BRONNEN

Wij ontvangen de gegevens van u (ook over de apparaten die u gebruikt). Indien wij de persoonsgegevens niet rechtstreeks van u verzamelen, zullen wij u ook laten weten uit welke bron de persoonsgegevens afkomstig zijn en, indien van toepassing, of deze afkomstig zijn uit openbaar toegankelijke bronnen. We ontvangen ook gegevens over u van Herpolsheimer, die namens ons controles uitvoert.

De persoonsgegevens die tijdens het registratieproces van u worden verzameld, zijn nodig om een overeenkomst met u aan te kunnen gaan en u diensten te kunnen verlenen. Als u ons deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij uw sollicitatie niet in behandeling nemen.

TRANSMISSIE / GEGEVENS ONTVANGER

Bij de verwerking van uw gegevens werken wij samen met de volgende dienstverleners die toegang hebben tot uw gegevens:

 • Aanbieders van webanalysetools,
 • Webhostingprovider,
 • Betalingsdienstaanbieder, in het bijzonder, indien deze optie wordt gebruikt, aan Ingenico e-Commerce Solutions SPRL / BVBA, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, België.
 • Vervoersdienstverlener,
 • Schufa.
 • Herpolsheimer

Gegevens worden doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Unie. Dit gebeurt op basis van wettelijke contractuele bepalingen die bedoeld zijn om een adequate bescherming van uw gegevens te waarborgen en die u op verzoek kunt inzien.

We geven uw gegevens ook door aan de partijen die betrokken zijn bij de verkoopcampagne, in het bijzonder de dealers.

DUUR VAN DE VERWERKING:

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om het verwerkingsdoel te bereiken of de opslag onderhevig is aan een wettelijke bewaartermijn.
Wij bewaren uw gegevens

 • als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking, maximaal totdat u uw toestemming intrekt,
 • als wij de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst maximaal zolang de contractuele relatie met u bestaat of wettelijke bewaartermijnen lopen,
 • als wij de gegevens gebruiken op basis van een gerechtvaardigd belang, maximaal zolang uw belang bij verwijdering of anonimisering niet prevaleert.

JOU RECHTEN

U heeft – in sommige gevallen onder bepaalde voorwaarden – het recht

 • gratis informatiebalie om de verwerking van uw gegevens te vragen, evenals de ontvangst van een Kopiëren Van uw persoonsgegevens. U kunt informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt, de ontvanger van de gegevens (indien deze worden doorgegeven), de duur van de opslag of de criteria voor het bepalen van de duur;
 • Uw gegevens Indien uw persoonsgegevens onvolledig zijn, heeft u het recht om de gegevens aan te vullen, rekening houdend met de verwerkingsdoeleinden;
 • jouw gegevens Duidelijk of slot toestaan. Redenen voor het bestaan van een recht op wissing/blokkering kunnen zijn onder meer het intrekken van de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd, de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking, de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de verwerking beperkt worden ;
 • de verwerking van uw gegevens tegenspreken ;
 • Uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor de toekomst terugtrekken hoewel elke verwerking die plaatsvond voordat de toestemming werd ingetrokken, rechtmatig blijft; en
 • Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet goed hebben verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

MEER INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

CONTACT FORMULIER

Het contactformulier op onze website is een gemakkelijke manier om snel met ons in contact te komen. Sommige velden zijn als verplicht gemarkeerd zodat u contact met ons kunt opnemen. Als u de velden invult en “Verzenden” kiest, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens per e-mail naar ons worden verzonden met het bericht. De gegevens worden niet opgeslagen op de webserver.

EMAIL NIEUWSBRIEF

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor benodigde of apart door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan ofwel door een bericht te sturen naar de hierboven beschreven contactmogelijkheid of via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

RESERVEKOPIE VAN GEGEVENS

Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen mogelijke gevaren zoals ongeoorloofde toegang, ongeoorloofde kennis, wijziging of verspreiding, alsmede tegen verlies, vernietiging of misbruik.

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang door derden tijdens de overdracht, beveiligen we de gegevensoverdracht, indien nodig, met SSL-codering. Het is een gestandaardiseerde coderingsmethode voor online services, met name voor internet.

LOGBOEK BESTANDEN

Elke keer dat onze website wordt bezocht, worden gebruiksgegevens verzonden via de respectieve internetbrowser en opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden. De in dit proces opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens: Domein van waaruit de gebruiker de website bezoekt, datum en tijd van opvraging, IP-adres van de benaderende computer, website(s) die de gebruiker bezoekt in het kader van het aanbod, hoeveelheid overgedragen gegevens, browsertype en -versie, gebruikt besturingssysteem, naam van de internetprovider, melding of de toegang is gelukt. Deze logfile-gegevenssets worden geanonimiseerd geëvalueerd om het aanbod te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, fouten op te sporen en te corrigeren en de belasting van servers te beheersen.

BEWEZENEXPERT

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de website provenexpert.com die wordt beheerd door Expert Systems AG. De exploitant van de website is Expert Systems AG, Quedlinburger Straße 1, 10589 Berlijn. Als u een van onze pagina’s bezoekt die is uitgerust met een ProvenExpert-plug-in, wordt er een verbinding met de servers van Expert Systems AG tot stand gebracht. De ProvenExpert-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht. ProvenExpert wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 Par. 1 verlicht. f AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van ProvenExpert AG op: https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbestektiven/ .

COOKIES

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een tekstbestand met een identificatienummer dat bij het gebruik van de website wordt verzonden naar en opgeslagen op de computer van de gebruiker, samen met de andere gegevens die daadwerkelijk worden opgevraagd. Het bestand wordt daar bewaard voor latere toegang en wordt gebruikt om de gebruiker te authenticeren. Aangezien cookies slechts eenvoudige bestanden zijn en geen uitvoerbare programma’s, vormen ze geen enkel gevaar voor de computer. Afhankelijk van de door de gebruiker geselecteerde internetbrowserinstelling accepteert deze automatisch cookies. Deze instelling kan echter worden gewijzigd en de opslag van cookies kan worden gedeactiveerd of zo worden ingesteld dat de gebruiker wordt geïnformeerd zodra er een cookie wordt geplaatst. Als het gebruik van cookies is gedeactiveerd, is het echter mogelijk dat sommige functies van de website niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn. U kunt het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Cookies die al actief zijn, kunnen op elk moment worden verwijderd met behulp van een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. We kunnen samenwerken met advertentiepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Als we samenwerken met de bovengenoemde advertentiepartners, wordt u in de volgende paragrafen individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie.

Het volgende Soorten cookies worden onderscheiden:

Eerste partij cookies: First party cookies worden verzonden vanaf het platform dat u momenteel bezoekt.

Cookies van derden (zogenaamde cookies van derden): Cookies van derden zijn cookies die worden verzonden door een andere provider dan die van het platform dat door de gebruiker wordt bezocht. Wanneer een gebruiker een platform oproept en een andere entiteit een cookie via dat platform verzendt, is het een cookie van een derde partij.

Absoluut noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig zodat u door het platform kunt navigeren en de functies ervan kunt gebruiken, zoals: B. toegang kan krijgen tot beveiligde delen van het platform. Zonder dit kunnen bepaalde diensten niet worden geleverd, zoals B. het weergeven van aangepaste inhoud voor uw computer of apparaat.

Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers het platform gebruiken, bijvoorbeeld B. Welke pagina’s het vaakst worden bezocht en of u foutmeldingen van websites ontvangt. Deze cookies verzamelen echter geen informatie over de identiteit van de bezoeker. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Ze worden alleen gebruikt om het platform te optimaliseren.

Functionele cookies: Deze cookies stellen het platform in staat om door u gemaakte beslissingen (bijvoorbeeld taalinstellingen en uw regio) op te slaan en u verbeterde, meer persoonlijke functies aan te bieden. Ze kunnen ook worden gebruikt om uw instellingen voor de tekstgrootte, het lettertype en andere aanpasbare onderdelen van de website op te slaan. Ze kunnen ook worden gebruikt om door u gevraagde diensten te leveren, zoals B. het weergeven van een video of de commentaarfunctie binnen een blog. De informatie die deze cookies verzamelen kan worden geanonimiseerd. Uw surfactiviteiten kunnen niet worden gevolgd op andere platforms.

Sociale media-cookies: Deze cookies worden gebruikt wanneer je op een knop op het platform klikt om informatie te delen op social media. Het sociale netwerk registreert deze actie en kan deze gebruiken voor marketing- of reclamedoeleinden.

Marketing-/advertentiecookies: Deze cookies worden gebruikt om u advertenties te tonen die op basis van uw interesses relevant voor u kunnen zijn. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat een bepaalde advertentie aan u wordt getoond te beperken. Ook gebruiken we cookies om te meten hoe effectief een advertentiecampagne is. Ze worden meestal met onze toestemming door advertentienetwerken geplaatst en registreren uw bezoek op een platform. Deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals B. Gedistribueerd door adverteerders. Marketing- en advertentiecookies zijn vaak gekoppeld aan platformfuncties. Met onze advertentiecookies kunt u ook deelnemen aan klantonderzoeken en ons uw feedback geven, zodat we uw gebruikerservaring bij ons kunnen verbeteren.

COOKIEBOT

Een webservice van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen (hierna: cookiebot.com ) opnieuw geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In dit verband kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan cookiebot.com. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit het correct functioneren van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld is bereikt. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in het privacybeleid van cookiebot.com: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/ . U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door cookiebot.com voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblokkering in uw browser te installeren (u vindt deze bijvoorbeeld onder www.noscript.net of www.ghostery.com ).

De volgende informatie wordt opgeslagen in ons Cookiebot-account:

 • Het IP-adres van de gebruiker in geanonimiseerde vorm (de laatste drie cijfers zijn ingesteld op “0”).
 • Datum en tijd van toestemming.
 • De browser van de gebruiker.
 • De URL van waaruit de toestemming is verzonden.
 • Een anonieme, willekeurige en versleutelde sleutelwaarde.
 • De toestemmingsstatus van de gebruiker, die dient als bewijs van toestemming.

De sleutel en de toestemmingsstatus worden ook opgeslagen in de browser van de gebruiker in de cookie “CookieConsent”, zodat de website de toestemming van de gebruiker automatisch kan lezen en respecteren voor alle volgende paginaverzoeken en toekomstige gebruikerssessies gedurende maximaal 12 maanden. U kunt uw toestemmingsniveau op elk moment bekijken en wijzigen. Deze vind je verderop op deze pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, worden persoonsgegevens verwerkt en worden cookies op uw apparaat opgeslagen. Onze cookies, die absoluut noodzakelijk zijn voor het leveren van de functies van de website, worden in ieder geval bij het gebruik van de website geplaatst. Cookies van derden voor analyse- of trackingdoeleinden (Google Analytics) worden alleen geactiveerd als u op “Cookies toestaan” klikt. Meer hierover (inclusief de mogelijkheid om uw toestemmingsverklaring in te trekken) leest u in onze Gegevensbescherming afdruk .

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken.

Volgens de wet kunnen we cookies op uw apparaat opslaan als ze absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze site maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door derde partijen die op onze pagina’s verschijnen.

U kunt uw toestemming voor de cookieverklaring op onze website te allen tijde wijzigen of intrekken.

Lees meer over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonsgegevens verwerken in ons privacybeleid.

Vermeld uw toestemmings-ID en datum wanneer u contact met ons opneemt over uw toestemming.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.manheim-express.de

Uw huidige status: Alles toestaan.

Uw toestemmings-ID: Y4RQ1Rtrc3nSiKo2pugFF4MC1509rxJoEeYoDrWcXaEIWbeOggw31A == Toestemmingsdatum: woensdag 8 september 2021 16:16:05 GMT + 1

De cookieverklaring is voor het laatst gebruikt op 25/08/2021 door Cookiebot bijgewerkt:

Noodzakelijk (8)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Achternaam aanbieders doel volgorde Type
ARRAffiniteit manheimexpress.powerappsportals.com Wordt gebruikt om het verkeer op de website over meerdere servers te verdelen om de reactietijden te optimaliseren. sessie HTTP-cookie
ARRAffinitySameSite manheimexpress.powerappsportals.com Wordt gebruikt om het verkeer op de website over meerdere servers te verdelen om de reactietijden te optimaliseren. sessie HTTP-cookie
ASP.NET_SessionId manheimexpress.powerappsportals.com Handhaaft de status van de gebruiker voor alle paginaverzoeken. sessie HTTP-cookie
TOESTEMMING[x2] YouTube Wordt gebruikt om te bepalen of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig om de website te laten voldoen aan de AVG. 5972 dagen HTTP-cookie
Toestemming voor cookies Cookiebot Slaat de toestemmingsstatus van de gebruiker op voor cookies op het huidige domein. 1 jaar HTTP-cookie
PHPSESSID www.manheim-express.de Handhaaft de status van de gebruiker voor alle paginaverzoeken. sessie HTTP-cookie
tijdzoneverschuiving manheimexpress.powerappsportals.com Slaat de tijdzone van de gebruiker op sessie HTTP-cookie

Voorkeuren (1)

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die van invloed is op het gedrag of het uiterlijk van een website, zoals: B. Uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Achternaam aanbieders doel volgorde Type
VloeiendLocale www.manheim-express.de Bepaalt de voorkeurstaal van de bezoeker. Hiermee kan de website de voorkeurstaal instellen wanneer de bezoeker terugkeert. 3 maanden HTTP-cookie

Statistieken (5)

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Achternaam aanbieders doel volgorde Type
_ga Google Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP-cookie
_gat Google Gebruikt door Google Analytics om de aanvraagsnelheid te beperken 1 dag HTTP-cookie
_gid Google Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP-cookie
_pk_id # heatmap.brandcom.de Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals B. het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website wordt doorgebracht en welke pagina’s zijn gelezen. 1 jaar HTTP-cookie
_pk_ses # heatmap.brandcom.de Gebruikt door het Piwik Analytics Platform om de paginaweergaven van de bezoeker tijdens de sessie bij te houden. 1 dag HTTP-cookie

Marketing (18)

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers op websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en boeiend zijn voor de individuele gebruiker en daarom waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders.

Achternaam aanbieders doel volgorde Type
#{8} – #{4} – #{4} – #{4} – #{12} Microsoft In afwachting 2 jaar HTTP-cookie
_fbp Facebook Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten weer te geven, zoals realtime biedingen van externe adverteerders. 3 maanden HTTP-cookie
advertenties / ga-publiek Google Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die waarschijnlijk tot klanten zullen converteren, opnieuw te binden op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites. sessie Pixel-tracker
IDE Google Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de gebruiker op de website te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder, met als doel de effectiviteit van een advertentie te meten en gerichte advertenties aan de gebruiker te tonen. 1 jaar HTTP-cookie
msd365mkttr Microsoft Verzamelt informatie over bezoekersgedrag op meerdere websites. Deze informatie wordt op de website gebruikt om de relevantie van de advertenties te optimaliseren. 2 jaar HTTP-cookie
test_cookie Google Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 1 dag HTTP-cookie
tr Facebook Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten weer te geven, zoals realtime biedingen van externe adverteerders. sessie Pixel-tracker
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Probeert de gebruikersbandbreedte te schatten op pagina’s met ingebouwde YouTube-video’s. 179 dagen HTTP-cookie
YSC YouTube Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van de video’s van YouTube die de gebruiker heeft gezien. sessie HTTP-cookie
yt.innertube :: nextId YouTube Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van de video’s van YouTube die de gebruiker heeft gezien. Volhardend Lokale HTML-opslag
yt.innertube :: verzoeken YouTube Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van de video’s van YouTube die de gebruiker heeft gezien. Volhardend Lokale HTML-opslag
yt-remote-cast-beschikbaar YouTube Slaat de gebruikersinstellingen op bij het oproepen van een op andere websites geïntegreerde YouTube-video sessie Lokale HTML-opslag
yt-remote-cast-geïnstalleerd YouTube Slaat de gebruikersinstellingen op bij het oproepen van een op andere websites geïntegreerde YouTube-video sessie Lokale HTML-opslag
yt-remote-connected-apparaten YouTube Slaat de gebruikersinstellingen op bij het oproepen van een op andere websites geïntegreerde YouTube-video Volhardend Lokale HTML-opslag
yt-remote-apparaat-id YouTube Slaat de gebruikersinstellingen op bij het oproepen van een op andere websites geïntegreerde YouTube-video Volhardend Lokale HTML-opslag
yt-remote-fast-check-periode YouTube Slaat de gebruikersinstellingen op bij het oproepen van een op andere websites geïntegreerde YouTube-video sessie Lokale HTML-opslag
yt-remote-sessie-app YouTube Slaat de gebruikersinstellingen op bij het oproepen van een op andere websites geïntegreerde YouTube-video sessie Lokale HTML-opslag
yt-remote-sessienaam YouTube Slaat de gebruikersinstellingen op bij het oproepen van een op andere websites geïntegreerde YouTube-video sessie Lokale HTML-opslag

Niet geclassificeerd (6)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we momenteel proberen te classificeren, samen met aanbieders van individuele cookies.

Achternaam aanbieders doel volgorde Type
een / n (12) Microsoft In afwachting sessie HTTP-cookie
ContextTaalCode manheimexpress.powerappsportals.com In afwachting sessie HTTP-cookie
Dynamics365PortalAnalytics manheimexpress.powerappsportals.com In afwachting 3 maanden HTTP-cookie
isDSTOobserved manheimexpress.powerappsportals.com In afwachting sessie HTTP-cookie
isDSTSupport manheimexpress.powerappsportals.com In afwachting sessie HTTP-cookie
tijdZoneCode manheimexpress.powerappsportals.com In afwachting sessie HTTP-cookie

GOOGLE ANALYTICS

We gebruiken de Google Analytics-service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Deze dienst maakt een analyse van het gebruik van onze website mogelijk en gebruikt hiervoor cookies. Voor dit doel wordt de informatie die door de cookie wordt gegenereerd, zoals uw geanonimiseerde IP-adres, namens ons naar een server van Google Inc. verzonden. verzonden in de VS, daar opgeslagen en geëvalueerd. Want op deze website is Google Analytics uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp ();”. Dit zorgt ervoor dat IP-adressen anoniem worden vastgelegd. Uw IP-adres wordt gewoonlijk geanonimiseerd door uw IP-adres in te korten door Google Inc. binnen de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Europese Economische Ruimte (EER). In uitzonderlijke gevallen wordt uw IP-adres naar een Google Inc. verzonden in de VS en daar alleen geanonimiseerd. Uw IP-adres dat hier wordt verzonden, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google Inc. samengevoegd. Als onderdeel van de advertentiefunctie van Google Analytics worden remarketing- en prestatierapporten gebruikt op basis van demografische kenmerken en interesses. Het doel van deze procedures is om de informatie over het gebruikersgedrag te gebruiken om de reclamemaatregelen beter af te stemmen op de interesses van de betreffende gebruiker. In het kader van remarketing kunnen op basis van het surfgedrag van de gebruiker op deze website gepersonaliseerde reclamemaatregelen op andere websites worden geplaatst. Het advertentiemateriaal kan producten bevatten die de gebruiker eerder op de website heeft bekeken. Als u ermee instemt dat uw web- en app-browsergeschiedenis door Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en dat informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties te personaliseren, zal Google deze gegevens gebruiken voor remarketing op verschillende apparaten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics. Hiervoor heb je de volgende mogelijkheden:

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt het gebruik van cookies echter voorkomen door uw browser in te stellen; in dit geval kunnen echter niet alle functies van de website worden gebruikt. U moet de instellingen voor elke browser die u gebruikt afzonderlijk maken.
U kunt deze gegevens ook door Google Inc. laten verzamelen en verwerken door de onder de volgende link beschikbare browser-ad-on te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
U kunt ook of in browsers op mobiele apparaten op de volgende link klikken: Google Analytics deactiveren Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen voor onze website met ingang van de browser die u momenteel gebruikt. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming, zie http://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://policies.google.com/?hl=de .

GOOGLE-REMARKETING

Met behulp van remarketingtechnologie van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). gebruikers die onze website al hebben bezocht, worden opnieuw aangesproken door op interesses gebaseerde advertenties op de pagina’s van het Google-partnernetwerk. De advertenties kunnen de producten bevatten die de gebruiker eerder op onze website heeft bekeken (remarketing). Voor dit doel zijn op deze pagina de Google Remarketing-trackingpixels geïntegreerd, die het gebruikersgedrag op de website (bijv. gerespecteerde consultants), de technische kenmerken van het websitebezoek (bijv. de gebruikte browser, het IP-adres) en het koopgedrag (bijv. laatst bezochte consultant) worden zonder persoonlijke referentie geregistreerd en naar Google verzonden. Google gebruikt cookies voor het herkennen en toewijzen van gebruikers. Als gebruikers ermee hebben ingestemd dat hun web- en app-browsergeschiedenis door Google aan hun Google-account wordt gekoppeld en dat informatie van het Google-account door ons wordt gebruikt om advertenties die ze op internet zien, te personaliseren, gebruikt Google de gegevens van deze geregistreerde gebruikers samen met onze eigen verzamelde gegevens om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te creëren en te definiëren. Om deze functie te ondersteunen, worden geauthenticeerde ID’s van deze gebruikers geregistreerd door Google Analytics. Deze persoonsgegevens van Google worden tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics gegevens van ons om doelgroepen te vormen.

Meer informatie en mogelijkheden om deze advertentie te deactiveren vindt u op: http://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?hl=de .

GOOGLE-LETTERTYPEN

We gebruiken Google Fonts, een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Deze weblettertypen worden geïntegreerd via een serveroproep, meestal een server van Google in de VS. Deze geeft aan de server door welke van onze websites u hebt bezocht. Ook het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker van deze website wordt door Google opgeslagen. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google, die u hier kunt openen: www.google.com/fonts#AboutPlace:about www.google.com/policies/privacy/ .

GOOGLE TAG-BEHEERDER

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags vanuit één interface kunnen beheren. De Tag Manager-tool zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De tool activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering is gemaakt op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

GOOGLE KAARTEN

We gebruiken Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”) op onze website. Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Wanneer u deze service gebruikt, krijgt u onze locatie te zien en wordt elke reis gemakkelijker. Wanneer u die subpagina’s oproept waarin de Google Maps-kaart is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden toegewezen aan uw profiel op Google, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 Par. 1 letter f AVG op basis van de legitieme belangen van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van haar website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, hoewel u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de Google-website (“Google Privacy Policy”): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

FACEBOOK

Op onze pagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ . Wanneer u onze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de Facebook-knop “Vind ik leuk” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: http://de-de.facebook.com/policy.php .

TWITTER

Op onze website staan plug-ins van het short message netwerk van Twitter Inc. (Twitter) geïntegreerd. U herkent de Twitter-plug-ins (tweet-knop) aan het Twitter-logo op onze website. Een overzicht van tweet buttons vind je hier (https://about.twitter.com/resources/buttons). Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Twitter-server. Als gevolg hiervan ontvangt Twitter de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de Twitter-knop “tweet” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Twitter-account, kunt u de inhoud van onze website koppelen aan uw Twitter-profiel. Hierdoor kan Twitter uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze website kan toewijzen, log dan uit bij uw Twitter-gebruikersaccount. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Twitter (https://twitter.com/privacy) .

LINKEDIN

Op deze website zijn plug-ins van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS (hierna “LinkedIn”) geïntegreerd. U herkent de LinkedIn-plug-ins aan het LinkedIn-logo of de “Share-knop” (“Aanbevelen”) op deze website. Wanneer u deze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de LinkedIn-server. LinkedIn ontvangt de informatie dat je deze website hebt bezocht met je IP-adres. Als u op de LinkedIn “Share-knop” klikt terwijl u bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw LinkedIn-profiel. Hierdoor kan LinkedIn uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als websitebeheerder geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn. Details over gegevensverzameling (doel, omvang, verdere verwerking, gebruik) evenals uw rechten en instellingsopties vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van LinkedIn. LinkedIn handhaaft deze kennisgevingen www.linkedin.com/legal/privacy-policy klaar.

XING

Onze website maakt ook gebruik van de “deelfunctie” van het XING-netwerk. De aanbieder is XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Als u op de XING “Share-Button” (plug-in) klikt, wordt u doorgestuurd naar uw gebruikersaccount in een apart browservenster – op voorwaarde dat u bent ingelogd op uw XING-gebruikersaccount – en kunt u de elektronische publicatie bekijken die op onze website is opgeslagen met de toevoeging van een commentaar delen. Via de plug-in wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de XING-server. Hierdoor ontvangt XING de informatie dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Wij willen u erop wijzen dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden (persoons)gegevens of het gebruik ervan door XING. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van XING op: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung .

INSTAGRAM

Als beheerder van deze site zijn wij samen met de beheerder van het sociale netwerk Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) in de zin van art. 4 Nr. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer u onze site bezoekt, geeft gfls. persoonsgegevens verwerkt door de verantwoordelijken. Als verantwoordelijke voor deze pagina hebben wij afspraken gemaakt met Facebook waarin onder meer de voorwaarden voor het gebruik van de Instagram-pagina zijn geregeld. Ze zijn beslissend Gebruiksvoorwaarden van Instagram evenals de andere voorwaarden en richtlijnen die daar aan het einde worden vermeld ( https://help.instagram.com/581066165581870 ).

De verwerking van de informatie moet Facebook onder meer in staat stellen zijn advertentiesysteem, dat het via zijn netwerk verspreidt, te verbeteren. Anderzijds moet het ons als beheerder van onze site in staat stellen om statistieken te ontvangen die Facebook maakt op basis van bezoeken aan onze Instagram-pagina. Het doel hiervan is om de marketing van onze activiteiten te beheersen. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat om kennis te nemen van de profielen van bezoekers die onze Instagram-pagina waarderen of om applicaties op de pagina te gebruiken om hen relevantere inhoud te bieden en om functies te ontwikkelen die voor hen interessanter kunnen zijn. De aangemaakte bezoekersstatistieken worden alleen in geanonimiseerde vorm aan ons doorgegeven. Wij hebben geen toegang tot de respectievelijke onderliggende gegevens.

Instagram-gebruikers kunnen de “ Instellingen voor advertentievoorkeuren “Beïnvloeden in hoeverre uw gebruikersgedrag kan worden vastgelegd wanneer u onze Instagram-pagina bezoekt. De Facebook- en Instagram-instellingen :

De verwerking van informatie door middel van de cookies die door Facebook worden gebruikt, kan ook worden voorkomen door cookies van externe providers of die van Facebook in uw eigen browserinstellingen niet toe te staan.

De overeenkomsten met Facebook over de gezamenlijke verantwoordelijkheid houden in wezen in dat verzoeken om informatie en het doen gelden van verdere rechten van betrokkenen verstandig rechtstreeks op Facebook worden gedaan. Want als aanbieder van het sociale netwerk en de mogelijkheid om Facebook-pagina’s daar te integreren, heeft alleen Facebook directe toegang tot de benodigde informatie en kan ook de nodige maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Als onze ondersteuning echter nodig is, kunnen we te allen tijde worden gecontacteerd.

Informatie over hoe Facebook omgaat met persoonsgegevens op Instagram vindt u in hun Privacybeleid onder https://help.instagram.com/ 519522125107875 .

Status van deze gegevensbeschermingsverklaring

July 2022

Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde met werking voor de toekomst te wijzigen.

Klantenservice

+49 261 98 36 90 – 0
Schrijf ons

E-mail

Onze locatie
Manheim Express // Cox Automotive Remarketing GmbH
Bubenheimer Bann 11
56070 Koblenz

Openingstijden:
Mo – Fr: 8:30 – 17:30

Za + Zo: gesloten

Customer service
+49 261 98 36 90 – 0

Please write to us
E-mail

Our location
Manheim Express c/o Manheim Deutschland GmbH
Bubenheimer Bann 11
56070 Koblenz

Opening hours:
Mon – Fri: 8:30 a.m. – 5:30 p.m.

Sat + Sun: closed